Valgprogram 2015-2019

Akershus MDGs fylkestingsprogram 2015-2019 kan leses her:

Akershus fylkestingsprogram 2015-2019

Som et supplement til fylkestingsprogrammet har vi laget et kort lokalt valgprogram. For saker som vi ikke omtaler her, henviser vi til fylkestingsprogram og nasjonalt arbeidsprogram.

Valgprogram 2015-2019 Sørum Miljøpartiet De Grønne

Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Livskraftige lokalsamfunn, i hovedsak basert på lokale ressurser er en forutsetning for å nå målet. Vi tar mål av oss til å utforme en helhetlig politikk for nåtid og framtid, basert på tre grunnleggende solidaritetsprinsipper: solidaritet med andre mennesker, solidaritet med fremtidige generasjoner og solidaritet med dyr og natur. 

Jordvern, landbruk og arealplanlegging

Det gunstige jordsmonnet i Sørum gjør at vi har noe av den beste matjorda i Akershus. Norge har svært lite dyrket mark sett i forhold til andre land, kun 2,8% mot 10,5% på verdensbasis, og bare en tredjedel av jorda i Norge er egnet til dyrking av korn. Det betyr at vi bare kan fø rundt 40% av egen befolkning. Sørum MDG mener derfor at det er av avgjørende betydning at all eksisterende matjord vernes med tanke på matsikkerheten for kommende generasjoner. Vekst må ikke gå på bekostning av vern av jord og biologisk mangfold.

Sørum MDG vil:

 • Ha en nullvisjon for nedbygging av matjord. Vi vil kun gi dispensasjon fra jordloven ved etablering av sykkelstier i tilknytning til det eksisterende veinettet.
 • Fremme urbant landbruk, kortreist mat og etablering av skolehager og parseller.
 • Jobbe for reduserte klimagassutslipp fra landbruket.
 • Forby bruk av giftige plantevernmidler (Roundup).
 • Gi støtte til bondens marked eller tilsvarende lokalmarkeder.
 • Kreve at all utbygging må skje gjennom bærekraftig fortetting. Det innebærer å bygge høyere og tettere ved kollektivknutepunkt, og at grønne verdier bringes inn i tettstedsutviklingen. Det må legges til rette for alternative energiløsninger og klimavennlige bygg, for eksempel gjennom solcellepaneler og grønne tak. Grønne lunger må vernes.
 • Skape gode menneskevennlige og demokratiske lokalsamfunn, blant annet ved å sikre gratis sitteplasser, toaletter og drikkefontener.
 • Legge til rette for lokale grønne arbeidsplasser og næringer.
 • Hindre etablering av småflyplass ved Krogstad Miljøpark i Blaker. En småflyplass er både arealkrevende, forurensende og støyende og bør eventuelt lokaliseres i tilknytning til Gardermoen.

Samferdsel

Hele 75% av klimagassutslippene i Sørum kommune er knyttet til transport. Sørum MDG mener derfor at all trafikkvekst må skje gjennom kollektivtransport, sykkel eller gange. Bilbruken må ned, og riktig lokalisering av boliger, institusjoner, arbeidsplasser og næringsvirksomheter er viktige tiltak som minsker behovet for bilkjøring.

Sørum MDG vil:

 • Prioritere syklende og gående i all arealplanlegging.
 • Ferdigstille sykkelstien på strekningen Sørumsand-Monsrudveien.
 • Etablere flere ladestasjoner for el-biler.
 • Endre leasingavtalen på kommunens (rundt 80) tjenestebiler, slik at disse blir erstattet med el-biler.
 • Arbeide for å utbedre kollektivtilbudet på strekningen Sørumsand-Blaker-Hellne/Fjuk-Aursmoen/Bjørkelangen. I denne delen av kommunen går det ikke tog, og busstilbudet er svært begrenset.
 • Arbeide for å utbedre togtilbudet.
 • Arbeide for å etablere matebusser til og fra de største togstasjonene.

Klima og energi

Klima er vår tids største utfordring. Rundt 20% av Norges klimagassutslipp er innenfor kommunale virkemidler, og kommunene spiller derfor en avgjørende rolle i arbeidet for å nå FNs mål om å begrense temperaturstigningen til to grader. Norge skal kutte klimagassutslippene med minst 40% innen 2030, og Sørum kommune må ta sin del av disse kuttene. Hensynet til klima må være overordnet i kommuneplanleggingen og legge rammene for all aktivitet.

Sørum MDG vil:

 • Sørge for at kommundelplanen for energi og klima følges opp.
 • At Sørum skal bli en klimanøytral kommune. Kommunen må ha et årlig klimaregnskap som går i balanse. Det vil si at dersom et vedtak fører til økte utslipp, må det veies opp av et vedtak som reduserer utslippene.

For å redusere klimagassutslippene i Sørum vil vi:

 • Arbeide for reduksjon innenfor transportsektoren.
 • Bygge skoler, barnehager, idrettsanlegg og andre nybygg som plusshus (dvs at de produserer mer energi enn de bruker).
 • Satse på solceller (på større tak) og led-lys til gatebelysning og belysning ved kirker med mer.
 • Bytte ut oljekjeler i gamle bygg og erstatte med bioenergi.
 • Gi innbyggerne gratis energirådgivning.
 • Stille klimakrav ved offentlige innkjøp av varer.
 • Kjøpe strøm med fornybar opprinnelsesgaranti.
 • Skape lokale arbeidsplasser.
 • Se på muligheten for å kunne tilrettelegge for økt bruk av hjemmekontor. Fabrikklokaler, eller andre kulturhistoriske bygg, kan for eksempel gjøres om til åpne kontorlandskap.
 • Oppfordre skoler og barnehager til å sertifisere etter standarden Grønt Flagg.

 Friluftsliv, natur- og miljøvern

Et hovedprinsipp for Sørum MDG er erkjennelsen av at vår eksistens hviler på naturen, og at vi er en del av den. Uberørt natur og grønne områder er en viktig kilde til glede, fysisk utfoldelse, stillhet, ettertenksomhet og inspirasjon.

Sørum MDG vil:

 • Verne om skog, myr, raviner og andre artsrike biotoper. Både skog og myr binder CO², og Sørum kommune bør satse på økt karbonbinding gjennom for eksempel stimulanse av plante- og ungskog.
 • Verne om områder for rekreasjon og friluftsliv.
 • Legge til rette for pollinerende insekter ved beplantning.
 • At rovdyr skal være en del av den norske faunaen, og at det iverksettes konfliktdempende tiltak i rovdyrforvaltningen.

 Helse, livskvalitet og omsorg

Vi lever i et forbruksbasert samfunn, hvor flere rammes av psykiske og stressrelaterte lidelser. MDG ønsker å ta tiden tilbake. Den økonomiske veksten må reduseres og vårt personlige forbruk må ned. Dette vil gi oss både miljø- og helsemessige gevinster. Innføring av 6-timers arbeidsdag ville være et tiltak i riktig retning. Sørum MDG mener at natur må vernes på grunn av sin egenverdi, men forskning viser at bevaring av biologisk mangfold også er viktig ut fra et folkehelseperspektiv.

Sørum MDG vil:

 • Oppmuntre til økt livsglede heller enn økt forbruk.
 • Si nei til søndagsåpne butikker, både ut i fra et verdiperspektiv og miljøperspektiv.
 • Innføre en kjøttfri dag i kommunens kantine og i alle andre kommunale institusjoner hvor det serveres mat. Foruten å ha positive effekter for den enkeltes personlige helse og velvære, er det å begrense bruk av kjøtt ett av de viktigste klimatiltakene vi forbrukere selv kan gjøre. Produksjon av animalsk mat står for 18% av de globale klimagassutslippene, noe som er mer enn all transport til sammen. Dersom alle nordmenn spiser en vegetarmiddag ekstra i uken, kutter vi utslipp tilsvarende 200.000 biler.
 • At kommunale institusjoner og kantiner skal tilby sunn, økologisk og bærekraftig mat.
 • Beholde et lokalt legevakttilbud.
 • Gjeninnføre et psykiatrisk dagtilbud.
 • Sikre tilstrekkelige sykehjemsplasser.
 • At eldre sikres god pleie og omsorg for å kunne bo hjemme og ha kontakt med naturen og sitt vante miljø, så lenge de selv ønsker.

Kultur og inkludering

Sørum MDG ønsker å legge til rette for et variert kulturtilbud, og ønsker særlig å stimulere til videreutvikling av arenaer for kulturelt mangfold. Samhandling og inspirasjon mellom alle kommunens nasjonaliteter mener vi vil være en stor berikelse for alle parter.

Sørum MDG vil:

 • Sikre et variert kulturtilbud, og øke støtten til den kulturelle skolesekken og den kulturelle spaserstokken.
 • Etablere sentrale og tilgjengelige arenaer for kunst og kultur. Biblioteket bør bli søndagsåpent og flyttes tilbake til Sørumsand sentrum. Blaker, med utgangspunkt i Blaker Skanse og det gamle meieriet, bør utvikles til et kunstsentrum i kommunen spesielt med tanke på ivaretakelse og formidling av Guttorm Guttormsgaards unike arkiv.
 • Arbeide for at Bingen Lenser fredes og at det etableres et felles museum med Fetsund Lenser for fløtning og tømmersortering.
 • At Sørum skal være en inkluderende og human kommune. Vi mener at kommunen må ta i mot flere flyktninger og asylsøker enn den gjør i dag, og de må ivaretas på en god måte.
 • Sikre gode rammebetingelser for frivillige lag og foreninger.

 Skole og oppvekst

Sørum MDG er opptatt av å legge til rette for at foreldre skal få tid til å være sammen med barna sine, og av at barn skal få tid til å være barn. Dette mener vi både foreldrene og barna vil være tjent med. Derfor er vi for kontantstøtte for barn opp til 3 år, slik at de som ønsker det skal ha muligheten til å gi de minste barna en roligere start på livet. En positiv bieffekt er dessuten at vi får en naturlig nedjustering av vårt personlige forbruk.

Sørum MDG vil:

 • Innføre 2 barnehageopptak i året.
 • Styrke ”åpen barnehage”- tilbudet i kommunen. Dette er en viktig sosial, og kulturell, møteplass for de som ønsker å være hjemme med de minste barna.
 • Si nei til heldagsskole og til en ytterligere institusjonalisering av barndom og oppvekst.
 • Etablere skolehager og legge til rette for mer grønn undervisning i skoler og barnehager.
 • Si nei til karakterer i barneskolen.
 • At elever fra og med 5. klasse skal få større adgang til valgfag, både praktiske og estetiske fag, og fag med fordypning i for eksempel matematikk og språk.
 • Innføre èn time fysisk aktivitet om dagen i grunnskolen.

 Kommuneadministrasjon

Sørum MDG vil:

 • At en eventuell kommunesammenslåing skal skje frivillig som et resultat av flertall i en lokal folkeavstemming.
 • Bremse utbyggingstempoet, og ikke ha større årlig innbyggervekst enn maks 1,5%.
 • Opprettholde eiendomsskatten. Dette vil være viktige bidrag i en periode hvor kommuneøkonomien er stram og flere kostbare prosjekter er under planlegging.
 • Gjøre Sørum til en fairtrade kommune.