Fotocredit:

«Posisjonen må holde ord!»

Leserinnlegg på trykk i RB og Indre, febr-17:

14. mars, 2017

Da Sørum kommunestyre sluttbehandlet Planstrategi 2016-2019 i høst, valgte posisjonen (H, Frp, Sp, Krf og V) å trekke støtten til en egen verne- og forvaltningsplan for raviner som Miljøpartiet De Grønne hadde foreslått inn, og fått flertall for, før sommeren. I perioden som planstrategien lå på høring mottok planen kun positive tilbakemeldinger, blant annet fra fylkesmannen. Begrunnelsen for å likevel trekke støtten var at de heller ville verne de mest verdifulle ravinene, de av nasjonal verdi, fra sak til sak. Verneplanen endte med støtte fra kun MDG, Ap og Sv.

Tiden er nå inne for å minne om hva flere representanter fra posisjonen lovet fra kommunestyrets talerstol. I februar og mars står igjen Frogner Næringspark og ny adkomsvei til Ausenfjellet næringsområde på det politiske sakskartet. Førstnevnte sak dreier seg om total gjenfylling av ravine i verneklasse A (nasjonal verdi), sistnevnte sak om delvis gjenfylling, og forringelse, av to lokaliteter i verneklasse A. Det er ingen skam å snu, dersom nye opplysninger kommer til. Ravinekartleggingen for Sørum ble ferdigstilt etter at planleggingen av de to nevnte sakene startet opp. Nå har vi muligheten til å velge annerledes. Vi kan stemme for vern istedenfor gjenfylling på Frogner Næringpark, som også rådmannen innstiller på, og på Ausenfjellet kan vi velge oppgradering av eksisterende Tretjerndalsvei, med gang- og sykkelvei og støyskjerming, heller enn ny vei. Fylkesmannen har dessuten varslet at innsigelsen ikke vil bli trukket på Frogner, og at det vil bli fremmet innsigelse ved etablering av ny adkomstvei på Ausenfjellet.

Det finnes kun 30 raviner av høyeste verneklasse i Norge, 9 av disse ligger i Sørum. Internasjonalt er dette er svært sjelden landskapsform. Fenomenet ravinedal oppstod under den siste istiden, og de kjennetegnes av særlig høyt artsmangfold. Både selve landskapsformen og mange av de kartlagte artene i Sørum er rødlistede. Enkel matematikk forteller oss at vi kan risikere å stå igjen med kun 6 uberørte verdi-A raviner i Sørum, 27 på landsbasis, etter endt politisk behandling.

I tillegg til opposisjonen i Sørum har opptil flere posisjonspolitikere uttrykt enighet om å verne disse siste, mest verdifulle ravinene. Vel, nå er tidspunktet inne for å vise at dere holder ord, og faktisk stemmer for vern i enkeltsaker. Utbyggeres interesser, penger og vekst kan ikke gang på gang gå foran hensyn til artsmangfold. Fortsetter vi å redusere artsmangfoldet gjør vi noe med planeten vår. Politikerne må skjønne at dette ikke er greit!

Det nærmeste vi kommer urørt villmark i Sørum er ravinedalene våre. Biotopene med høyest artsrikdom i Sørum er, nettopp, ravinene våre. En verneplan for de eksisterende lokalitetene hadde gjort at vi hadde sluppet å bruke masse tid og ressurser på utbyggingskonflikter, og det ville gitt bedre forutsigbarhet for både utbyggere, administrasjon og politikere. Når det nå allikevel ikke ble slik, håper jeg ihvertfal at et flertall av politikerne kan enes om vern i disse enkeltsakene. Det er for sent å angre seg etter at gjenfyllingene har funnet sted.

Eline Stangeland,

Kommunestyrerepresentant Sørum Miljøpartiet De Grønne.