Fotocredit:

Leserinnlegg: «Spar den beste matjorda i Sørum!»

Leserinnlegg om jordvern, på trykk i «Indre» 29/4-16:

 

28. april, 2016

Sørum kommune har en målsetning om å øke jordbruksarealet, og det er en målsetning om at matproduksjonen skal øke i takt med befolkningsveksten. I gjeldene kommuneplan ligger det inne arealer til boliger og næring som gjør at 511 dekar dyrka mark og 646 dekar potensielt dyrkbar mark høyst sannsynlig vil bli nedbygd.

De sentrumsnære jordene rundt Sørumsand og Frogner er under særlig sterkt press. Nær Sørumsand er Fossumjordet klart for bygging av boliger, og Orderudjordet står for tur. Begge disse jordene har matjord av svært god kvalitet. Vi i Miljøpartiet De Grønne synes det er trist at disse jordene bygges ned, særlig tatt i betraktning at de ikke ser ut til å bli erstattet av minimum tilsvarende areal nydyrket mark.

Hvorvidt jorda er god eller dårlig avhenger av jordsmonnet. Godt jordsmonn opparbeides gjennom flere tusen år, og Sørum, sammen med resten av Akershus, er et av de områdene i Norge hvor betingelsene er aller best. Dette er fordi området befinner seg under marin grense, og dermed har marine avsetninger. Dette er tilfellet kun for deler av Østlandet, Trøndelag og Jæren. Relativt få egnede områder gjør at vi tilsammen bare har rundt 3% dyrka mark i Norge, hvorav 1% av de er egna til kornproduksjon. Dette gir oss en selvforsyningsgrad pr i dag på under 40%, og tallet er synkende.

Når befolkningen øker kan vi ikke bygge ned matjorda vår. Det er disse jordene vi skal leve av, og som skal sikre livsgrunnlaget for generasjonene som kommer etter oss.

Veksten i Sørum kan, og bør, styres politisk. Vi er en av de kommunene på Romerike som har vokst desidert kraftigst de siste årene. I flere år har veksten ligget på 2-3% og i enkelte år til og med over det. Det har ført til sterkt press, både på matjorda og på økonomien. Vi i Miljøpartiet De Grønne mener at veksten bør begrenses til godt under 2% årlig i årene som kommer. Veksten vi skal ta, må skje ved bygging nær kollektivknutepunkter, og ved fortetting primært av hardmarksområdene.

Vårt ønske er at grønn strek settes rundt de jordene som nå er vedtatt nedbygd. Å bygge på matjord burde være siste utvei, etter at alle andre muligheter er vurdert. Dersom matjord likevel må ofres, mener Miljøpartiet De Grønne at det skal være et krav at minimum tilsvarende antall dekar nydyrkes et annet sted i kommunen.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Eline Stangeland, kommunestyrerepresentant Miljøpartiet De Grønne