Fotocredit:

Leserinnlegg Rånåsfoss / Sandnes

Mangelfull utredning av Sandnes

21. november, 2015

Hvorvidt man skal oppgradere dagens Rånåsfoss stasjon, eller bygge nytt stoppested på henholdsvis Sandnes vest eller øst, er i disse dager oppe til politisk behandling i Sørum. Saken kommer opp i kommunestyret onsd 25. november.

Sørum Miljøpartiet De Grønne ønsker å påpeke mangler ved konsekvensutredningen som foreligger. De geotekniske undersøkelsene har påvist forekomster av leire i grunnen under Sandnes-alternativene. Bygging av krysningsspor, stasjonsbygning og parkeringsplasser her vil sannsynligvis medføre at man må lage tre fyllinger ut i Glomma for å sikre skråningen for fremtidige utglidninger og ras. Det er anslått at hver fylling må være 150 meter lange, og 15 meter brede ut i elva. Det er ikke kartlagt hvilke miljøkonsekvenser dette vil få, og hvordan det vil påvirke elveløp, bunnforhold og det biologiske mangfoldet i elva. Utredning av dybde- og bunnforhold er helt fraværende, og vi stiller også spørsmål om hvorvidt de geotekniske undersøkelsene er gode nok. Det er i utgangspunktet problematisk å bygge på leirgrunn. Tar man med i betraktningen at man i fremtiden må forvente seg mer ekstremnedbør, og at skråningen her går ned mot en elv, mener vi at dette er usikkerhetsmomenter som bør veie tungt når avgjørelsen om nytt stoppested skal tas.

Vi ser imidlertid at deler av konsekvensutredningen som omhandler Rånåsfoss også er utilstrekkelig. Utfordringene her går først og fremst på trafikkavviklingen. Det burde foreligget en trafikkanalyse som viste hvordan økt mengde trafikk, samt tilgjengelighet for matebusser, er tenkt løst. I tillegg burde jernbaneverket sannsynliggjøre, gjennom skisserte løsninger, hvordan de vil legge til rett for gang- og sykkelveier ned til stasjonen. Dette er prekært, og man er nødt til å finne tilfredsstillende løsninger.

Beliggenheten til Sandnes-alternativene er god, med tanke på de nye planlagte boligfeltene, og i forhold til trafikkavvikling. Likevel; operasjonen sett under ett vil bli svært omfattende, kostbar og tidkrevende. Umiddelbar nærhet for litt flere vil muligens gi en langsiktig gevinst i forhold reduserte klimagassutslipp, men også her mener vi at det er usikkerhetsmomenter. Avstanden mellom de tre alternativene er såpass marginal (under 1 km) og da er vår vurdering at andre faktorer bør veie tyngre.

Nåværende Rånåsfoss stasjon har en unik beliggenhet ved kraftstasjonen og brua. Stasjonsbygningen er vedtatt vernet, og til sammen utgjør dette en ramme som vi mener er viktig å ta vare på sett i et historisk og identitetsmessig perspektiv. Stasjonen er dessuten bygget på fast fjell, og man vil relativt enkelt kunne bygge både krysningsspor og parkeringsplasser. En oppgradering av stasjonen, til dagens standarder, med tilstrekkelig antall parkeringsplasser og trygg gang- og sykkelsti, vil i tillegg til å være svært samfunnsøkonomisk besparende også gi en miljøgevinst i forhold til gjenbruk og færre naturinngrep. Samlet sett, med kartleggingen som foreligger, vurderer vi Rånåsfoss til å være en bedre og raskere vei til et utbedret togtilbud for innbyggerne på Auli og Rånåsfoss.

Eline Stangeland,
kommunestyrerepresentant Miljøpartiet De Grønne.