Fotocredit:

Leserinnlegg: «Miljøkatastrofene ut av kommuneplanen i Sørum!»

Publisert i «indre» og «RB», 12/6-15:

Miljøkatastrofene ut av kommuneplanen i Sørum!

 

21. juni, 2015

 

Førstegangsbehandlingen av kommuneplanen i Sørum førte, ikke uventet, til en rekke innsigelser fra fylkesmannen. Når planen skal sluttføres i kommunestyret den 24. juni håper vi i Miljøpartiet De Grønne at politikerne tar innsigelsene til følge.

I rekken av innsigelser er noen av de særlig prekære. For det første: Førstegangsbehandlingen av kommuneplanen legger opp til at 500 dekar dyrket mark, og 1000 dekar dyrkbar mark, bygges ned. Sørum er blant de områdene i Norge som ligger under marin grense, og som dermed har godt jordsmonn og god matjord. Å bygge ned så store arealer er en gambling med våre etterkommeres tilgang på mat. Politikere i Sørum burde bare bestemme seg for at her i kommunen legger vi ikke matjorda vår under betong. For det andre: Det planlegges gjenfylling av store raviner langs E6, med tanke på utvidet næringsvirksomhet. Raviner er en truet, rødlistet landskapsform på sterk tilbakegang. De spesielle fuktighetsforholdene gjør at de har særlig stort artsmangfold, og huser mange unike arter. Fylles de igjen, er disse økosystemene ødelagt for alltid. For det tredje anmoder Miljøpartiet De Grønne om at utbyggingen på Størsrudåsen tas ut av kommuneplanen. Satelittutbygginger ”midt ute i skogen” er stikk i strid med regional transport- og arealplan. Byggeprosjektet vil være bilbasert, og føre til økte klimagassutslipp. 75% av klimagassutslippene i Sørum kommer allerede fra transportsektoren, hovedsakelig bilkjøring. Politikerne må jobbe for å få tallet ned, og det sier seg selv at Størsrudåsen ikke vil være et bidrag i riktig retning.

Miljøpartiet De Grønne vil at boliger og næringseiendommer etableres på ”hard mark” i tilknytningen til kollektivknutepunktene. Vi vil at matjorda spares og at rødlistede naturtyper vernes. Motsatte vedtak er irreversible handlinger og vil føre til reduksjon av biologisk mangfold og et svekket livsgrunnlag for våre etterkommere.

 

Eline Stangeland, 1. kandidat Sørum Miljøpartiet De Grønne

Eline Stangeland 3 - Version 2-1