Leserinnlegg: «Miljø på timeplanen!»

Publisert i «Indre», 12/8-15:

12. august, 2015

Den har den siste tiden vært debatt i lokalavisene om praktiske fag i skolen. Vi i Miljøpartiet De Grønne synes det er prisverdig at dette tas opp, og foreslår blant annet økt valgfrihet fra 5. klasse, etablering av skolehager og innføring av en time fysisk aktivitet daglig i barneskolen.

Miljøpartiet De Grønne ønsker å styrke yrkesfaglig utdanning, og, ikke minst, jobbe for at den skal få høyere status. Dette grunnlaget tror vi kan legges relativt tidlig i barnas skolegang.

Et konkret tiltak fra vårt program er at det innføres valgfag allerede fra 5. klasse, slik at elevene kan få mulighet til å velge praktiske og estetiske fag, eller fordypning i teoretiske fag, som for eksempel matematikk eller språk. Elevene bør tidlig oppleve at praktiske og kreative fag også tas på alvor, og verdsettes. Slik kan alle elever oppleve mestring, og det kan gjøre skolegangen mer lystbetont. Vi tror at mer vektlegging av praktiske og kreative tilnærminger tidligere i skoleløpet kan være med på å hindre frafallet på yrkesfaglige linjer på et senere tidspunkt. Frafallet på yrkesfaglige linjer ligger i dag på 45%. Det må vi gjøre noe med. Bevilgningene til praktiske fag må økes, rådgivningstjenesten styrkes og kvaliteten på undervisningen må sikres. I valgfagsordningen bør læreren samarbeide med fagpersoner, for eksempel håndverkere, bønder, it-programmerere, kunstnere og musikere, og man må ha tilpassede klassestørrelser.

I tråd med disse målene ønsker vi også at det også legges til rette for mer undervisning om miljø og grønne verdier i barnehager og skoler. Vi vil at det etableres skolehager i tilknytning til skolene, og at disse blir brukt aktivt i undervisningen. Vi tror at barn i dag har svært godt av å lære seg at poteter og gulrøtter ikke kommer fra kjøpesentrene. Skolehager vil gi den oppvoksende generasjon et sunt og nyttig supplement til skolegangen, og til livet for øvrig.

I et stadig mer stillesittende samfunn blir tilrettelegging for fysisk aktivitet desto viktigere. Politikerne må legge til rette for at flest mulig barn skal kunne gå eller sykle til sin nærskole, på trygge gang- og sykkelstier. En fortgang i utbyggingen av gang- og sykkelstier vil være en varig, og svært positiv, investering i miljø og folkehelse. I tillegg vil vi at det skal innføres èn times fysisk aktivitet om dagen i grunnskolen. Dette vil både bedre konsentrasjonen for resten av skoledagen, og være et viktig bidrag for den enkelte elevs helse. Vi sier nei til heldagsskole, som vil innebære en ytterligere styrt og institusjonalisert oppvekst, fordi vi vil skjerme tiden barn har til uorganisert lek, friluftsliv og avkobling.

Dersom skolen skal bli enda bedre må vi sette elevenes trivsel, mestringsfølelse og kravet om tilpasset opplæring i sentrum. Valgfag fra 5. klasse vil føre til en bedre tilpasset skolehverdag for både de med teoretiske, praktiske og kreative evner. Sammen med økt satsning på miljø og fysisk fostring tror vi dette vil være gode tiltak for å forebygge skoletretthet og senere frafall.

Eline Stangeland, 1. kandidat Sørum Miljøpartiet De Grønne

Marianne Larsen, 2. kandidat Sørum Miljøpartiet De Grønne