Fotocredit:

Leserinnlegg: «Kunnskapsløs forvaltning!»

1. august, 2015

Publisert i «Indre» 31/7-15:

Kunnskapsløs forvaltning!

Sluttbehandlingen av kommuneplanen i Sørum fant sted like før sommerferien. Det er med skuffelse at Sørum Miljøpartiet De Grønne konstaterer at det, på tross av betimelige innsigelser fra fylkesmannen, ble fattet flere miljø- og klimamessige dårlige vedtak.  Vi er særlig skuffet over vedtaket om utbygging i Størsrudåsen, en bilbasert satellitt midt i et flott friluftsområde, arealene som medfører tap av matjord, samt den bekymringsfulle enigheten om å omdisponere ravinedalen ved E6 (Børkehagan) til fordel for næringsutbygging.

Saksforholdene knyttet til Børkehagan gjør oss dessuten forbløffet. Området er også tidligere forsøkt omdisponert, men på grunn av at ravinedaler er en rødlistet, truet, naturtype av høy nasjonal verdi kom det og så den gang innsigelse, og miljøverndepartementet satte til slutt en stopper for gjenfylling. I 2015 foregår det en omfattende kartlegging av raviner i Sørum, bestilt av kommunen selv. Ut fra hva vi kjenner til er kartleggingen (deriblant Børkehagan) ferdig, men rapportene er ikke ferdigstilt, og innlevert kommunen, grunnet sykemelding. Kommunen vet med andre ord at kunnskap om området er på vei, men velger likevel å innstille på at ravinen skal raseres. Et overveldende flertall av politikerne velger å følge innstillingen uten å egentlig vite noe som helst om hva ravinen inneholder, eller hva slags verneklasse den vil vise seg å tilhøre. Dette mener vi i Miljøpartiet De Grønne er kunnskapsløs forvalting. Ravinedalen burde vært tatt ut av kommuneplanen, og blitt vernet, i det minste fram til all tilgjengelig informasjon var på plass. Gjenfylling av raviner er en irreversibel handling. Landskapstypen, som har hatt en kraftig tilbakegang de siste 50 årene, og det store artsmangfoldet som de spesielle fuktsforholdene i ravinene gir, vil være tapt for alltid dersom disse planene gjennomføres.

Vårt ønske er at forhandlingene med fylkesmannen etter sommeren ikke vil føre fram, og at innsigelsene dermed blir opprettholdt. Det hjelper lite med gode energi og klimaplaner, og fine ord om vern av matjord og naturmangfold, dersom vedtakene ikke står i stil. Meningsmålingen fra juli viser at Miljøpartiet De Grønne kan komme på vippen i Sørum. Den posisjonen kommer vi til å bruke til å fremme tøffe miljøkrav, og vi vil gi støtte til partiene som gir gjennomslag for mest mulig av vår politikk. Gir du din stemme til oss ved valget den 14. september vil vi garantere for at våre avgjørelser alltid vil la hensynet til biologisk mangfold, og nødvendigheten av kraftig reduserte klimagassutslipp, ligge til grunn i arealplanleggingen. Vårt standpunkt er at dette for viktig til bare å prate pent om. Det er nødt til å vises gjennom handling, hver gang!

Eline Stangeland, 1. kandidat Sørum Miljøpartiet De Grønne