Fotocredit:

Leserinnlegg: «Hvor mye skal Sørum vokse?»

3. mai, 2015

Publisert i «Indre», 4/5-15:

Hvor mye skal Sørum vokse?

Områdeplan for Sørumsand sentrum og kommuneplan for Sørum er i disse dager ute på høring. Planene skaper naturlig nok debatt, og ikke minst er spørsmål knyttet til arealplanleggingen betent. Hvor i kommunen bør det etableres nye boliger og næringsområder? Hvor tett/høyt er det ok at man bygger i sentrumsområdene?

Sørum MDG mener det er betimelig at man også stiller seg spørsmålet om hvor mye man egentlig ønsker at Sørum kommune skal vokse. Nest etter Ullensaker er Sørum den kommunen på Romerike med størst vekst de siste årene. Tall fra 2013 viste at Sørum hadde en befolkningsvekst på 3,4%  mot 1,7% i gjennomsnitt for Akershus. Vi skal selvsagt ønske nye innbyggere, og nye grønne næringer, velkommen til Sørum. Med en beliggenhet midt mellom Oslo og Gardermoen, befinner vi oss i et pressområde hvor befolkningsvekst er naturlig.

Samtidig er Sørum en landbrukskommune, og det skal vi fortsette å være. Matjord bygges ned i rekordfart i Norge, og Sørum befinner seg i et område (blant relativt få) med godt jordsmonn og god matjord. Sørum MDG går til valg på en nullvisjon for nedbygging av matjord, og har det som førsteprioritet når det kommer til arealplanlegging. Deretter ønsker vi å bevare de flotte skogsområdene, og andre rekreasjonsområder, som kommunen har å by på. Skog binder CO², og er derfor viktig å bevare ut i fra et klimaperspektiv. Forskning viser dessuten at jo større biologisk mangfold vi omgir oss med jo bedre helse og trivsel. Sørum MDG mener derfor at skal det bygges i Sørum må det skje på de eksisterende tettstedene, i tråd med rådmannens anbefalinger. ”Hard mark” og allerede bebygde områder må fortettes.

75% av Sørums klimagassutslipp er knyttet til transportsektoren, det vil si i all hovedsak bilkjøring. For at vi skal få bilbruken ned må fortettingen og nybygg skje i nær tilknytning til kollektivknutepunktene, fortrinnsvis langs kommunens to jernbanelinjer. At nye boliger bygges på blant annet Sørumsand blir derfor en naturlig konsekvens. Områdeplanen er derfor god, såfremt veksten skjer bærekraftig, i tråd med grønne prinsipper. Problemet med den kraftige veksten er at kommuneplanen legger opp til at også blant annet matjord ofres, og at man ender opp med å ”ta litt av alt”. Dersom Sørum skal fortsette å være en landbrukskommune, og vi i tillegg ønsker å bevare noe av småhusbebyggelsen som kjennetegner Sørumsand sentrum, mener vi det vil være fornuftig med en viss utflatning i befolkningsveksten. Vi trenger ikke å vokse fortest på Romerike, og Sørum Miljøpartiet De Grønnes standpunkt er at vekst ikke må gå på bekostning av vern av jord og biologisk mangfold.

 

Eline Stangeland,

førstekandidat Sørum Miljøpartiet De Grønne.

1. kandidat i Sørum, Eline Stangeland.
1. kandidat i Sørum, Eline Stangeland.