Fotocredit:

Leserinnlegg: Et valg for framtida!

Leserinnlegg publisert i RB 4/9-15:

Et valg for framtida!

3. september, 2015

Sluttbehandlingen av kommuneplanen i Sørum resulterte i enkelte vedtak Sørum Miljøpartiet De Grønne helst skulle vært foruten. Vi tenker da spesielt på at politikerne sørget for flertall for utbygging i Størsrudåsen, som vil være bilbasert og dessuten ta arealer fra et yndet friluftslivområde. Ravinen i Børkehagan, som er av høy nasjonal verneverdi, ble vedtatt omdisponert, det vil si gjenfylt, til fordel for næringsområder. I tillegg fører sluttbehandlingen av kommuneplanen til en ytterligere reduksjon av kommunens jordbruksarealer.

Det er mange viktige saker som diskuteres nå i valgkampen. Som i de fleste andre partier mener også vi at noen saker er enda viktigere enn andre. For oss i Miljøpartiet De Grønne er prioriteringen klar: Vår tids viktigste kampsak er å redusere utslippene av klimagasser, og å verne om jordas biologiske mangfold. Det er vårt eget, og våre etterkommeres, livsgrunnlag det dreier seg om, og ingenting bør være viktigere enn nettopp det. Det er vel og bra med gode energi- og klimaplaner, og fine ord om miljø og jordvern, men det hjelper lite når vedtakene politikerne fatter ikke står i stil. Utslippene går opp, ikke ned, og undersøkelser viser at kun 6% av befolkningen er fornøyd med kommunenes klimaarbeid. Det betyr at vi har en stor jobb å gjøre, også lokalt.

Miljøpartiet De Grønne er det partiet som mener at forvaltninga av naturen må være overordnet i arealplanleggingen. Områder som tar matjord, ødelegger rødlistede naturtyper eller forringer biologisk mangfold burde elimineres i vurderingen av hvor videre utbygging skal finne sted. Det samme gjelder områder hvor byggingen vil være bilbasert og dermed føre til økte klimagassutslipp. Vi mener at dette er for viktig til bare å prate pent om, det må vises gjennom handling, hver gang.

Hvis jeg kommer inn i kommunestyret i Sørum garanterer jeg for at mine beslutninger fattes i tråd med gjeldende klima- og energiplan. Nødvendigheten av kraftige reduserte klimagassutslipp og vern av biologisk mangfold må være det overordnede i all areal- og transportplanlegging. Det må også tas hensyn til når andre politiske saksområder diskuteres. Med dagens kurs står vi ovenfor en global temperaturøkning på fire grader. Det vil medføre katastrofale konsekvenser og gjøre mange steder i verden ubeboelige. Vi må endre kurs nå, mens vi ennå har muligheten til å velge.

Miljøpartiet De Grønnes hovedbudskap i valgkampen er at vi trenger en omstilling fra oljeavhengighet og overforbruk til grønne lokalsamfunn med økt livskvalitet. I Sørum går vi til valg på at vi ønsker 1) kraftig reduksjon av lokale klimagassutslipp, 2) verne om matjord, skog, raviner og andre artsrike områder og 3) fokus på økt livskvalitet og bedre helse, fremfor mer forbruk og tidsklemme.

Hvis du er opptatt av at livsgrunnlaget for våre barn og barnebarn ikke skal forringes, og dersom du mener at miljøhensyn, heller enn iveren etter vekst, skal legge føringene i arealplanleggingen anbefaler jeg deg til å gi din stemme til Miljøpartiet De Grønne ved kommune- og fylkestingsvalget den 13. og 14. september. Bruk stemmeretten, og godt valg!

Eline Stangeland, 1. kandidat Sørum Miljøpartiet De Grønne.