Fotocredit:

Leserinnlegg: «Det grønne skiftet krever handling!»

Leserinnlegg på trykk i «Indre» 21/10-16:

20. oktober, 2016


«Det grønne skiftet krever handling!»

Vi hører stadig om det grønne skiftet, og det er en veldig positiv utvikling at samtlige andre partier i det minste har begynt å prate om dette. Det som imidlertid forundrer meg, gang på gang, er hvordan de fine ordene ikke etterfølges av konkrete tiltak. Tiltak som monner, og som faktisk vil gjøre en forskjell.

Et par dager før statsbudsjettet ble lagt fram fremmet Miljøpartiet De Grønne et forslag i stortinget som ber regjeringen sørge for at statsbudsjettet for 2017 på en forpliktende og sektorvis måte reduserer utslippene med 40% innen 2030. Dette er det tallet vi har forpliktet oss til gjennom Paris-avtalen, likevel får forslaget støtte fra kun fem representanter. To dager senere legger regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett, hvor de legger opp til en utslippsreduksjon på 2,1% innen 2030. Det samla målet for hele Norge for det kommende året, er lavere enn hva byrådet har lagt fram i sitt klimabudsjett kun for Oslo. Det sier seg selv at dette langt i fra er godt nok, og det bekymrer, og forundrer, meg virkelig at det politiske flertallet ønsker å gjøre Norge enda mer akterutseilt i klimapolitikken.

Et utslippskutt på 40% er hva Norge har bundet seg til gjennom internasjonale avtaler. Forskningen viser imidlertid at for å nå målene fra Paris-avtalen er heller ikke dette tilstrekkelig. Vi i De Grønne har derfor oppjustert ambisjonen til at Norge skal kutte utslippene med 60% innen 2030, sammenlignet med 1990-nivå. Skal vi klare dette er det viktigste vi i Norge må gjøre, fra nasjonalt hold, å fase ut oljenæringen. Isteden for å åpne for ytterligere områder, må all leting etter olje og gass på norsk sokkel stanses. Den etablerte oljevirksomheten må fases ut, planmessig og gradvis, over en 20-års periode, og den enorme kompetansen i næringen må overføres til andre sektorer. Disse ressursene vil ha en stor plass i de nye grønne næringene og i det grønne skiftet. Klimaforskere er entydige på at det allerede har blitt tatt for mye, resten må vi la ligge skal vi ha en en sjanse til å reversere utviklingen vi nå står ovenfor.

Lokalt i kommunene må vi jobbe for gode og ambisiøse klimaplaner, som kutter utslipp og reduserer energibruk innenfor alle sektorer, og for klimasmart arealplanlegging og samferdselspolitikk. I arbeidet med klima- og energiplan i Sørum tidligere i år foreslo Miljøpartiet De Grønne blant annet årlige målsetninger for kommunens egen drift med mål om totalt 80% reduksjon innen 2030. Flere kommuner er allerede, eller har mål om, klimanøytralitet. Sørum har ingen grunn til å være noe særlig dårligere. For kommunen samlet sett fremmet vi et forslag om 40% kutt innen 2030. Forslaget som gikk på kommunens egen drift ble nedstemt av posisjonen, mens den samla målsetningen gledelig ble enstemmig vedtatt.

Som enkeltpersoner kan hver og en av oss gjøre en rekke små ting i hverdagen. Vi kan blant annet forbruke mindre, gjenbruke mer, kjøre oftere kollektivt og kanskje til og med reise litt mindre. Enkle ting de fleste av oss både kan klare, og også tjene på.

I Norge har vi både kompetanse, teknologi, økonomi og de menneskelige ressursene, det vi trenger er politisk vilje! Politisk vilje til å satse på fornybar energi, grønne arbeidsplasser og innovasjon. Politisk vilje til å satse på den spennende omstillingen situasjonen faktisk krever av oss. Politikerne må gjøre det lønnsomt for både bedrifter og privatpersoner å være med på det grønne skiftet. Vi kan ikke forvente å få i pose og sekk, det grønne skiftet vil, og skal, merkes for hver og en av oss.

Naturens tålegrenser bør være det som legger rammene for politikkutformingen. Det dreier seg om våre etterkommeres overlevelse; deres tilgang på mat, beboelige områder, natur og ren luft. Ingenting bør være viktigere enn det. Andre politiske saksområder er selvsagt også viktige, men de blir ikke lenger så relevante hvis vi ikke har en planet det går ann å leve på.

Jeg håper jeg kommer til å få barnebarn. Da vil jeg ønske å kunne se de i øynene og si at vi gjorde så godt vi kunne!

Eline Stangeland, kommunestyrerepresentant Sørum Miljøpartiet De Grønne