Fotocredit:

«Ikke raser rødlista natur med klimaargumenter!»

Leserinnlegg på trykk i RB og Indre 15/3-17:

14. mars, 2017


På onsdag skal kommunestyret i Sørum behandle «Oppstart planarbeid – kommuneplan 2018-2030 og kommunedelplan Frogner». Miljøpartiet De Grønne har fremmet følgende tilleggsforslag til rådmannens innstilling: «Hensynet til raviner og matjord skal særlig ivaretas. Verdifulle raviner skal legges inn som hensynssoner i plankartet.» Forslaget fikk flertall i klima- og miljøutvalget og i utvida planutvalg (MDG, Ap, Sv og V), men ble nedstemt 4-5 i formannskapet. H, Sp, Frp og Krf mente altså ikke at dette er hensyn som skal særlig ivartas.

Stemmegivningen av posisjonen i Sørum, så langt, forunderer meg. I høst valgte flertallet, anført av Høyre, å fjerne en egen verne- og forvaltningsplan for raviner som MDG hadde fått inn i kommunens planstrategi. For å rettferdiggjorde beslutningen hevdet noen at vi ikke trengte en egen verne- og forvaltningsplan da denne uansett ikke ville være juridisk bindende. Sant nok, men det var heller ikke poenget med å ha en forvaltningsplan. Istedenfor, ble det argumentert, skulle vi sikre de mest verdifulle ravinene ved å legge de inn som hensynssoner i kommuneplanen. Altså markere de som hensynssoner i selve kartene.

Dette er jeg selvsagt enig i, og det er nettopp det jeg nå foreslår i dette tilleggsforslaget. Dersom vi mener at de få ravinene med høyest verdi skal vernes, så er dette tidspunktet hvor vi som politikere skal gi disse føringene. Sier vi, allerede nå, at de mest verdifulle ravinene skal legges inn som hensynssoner så gjør vi det videre planarbeidet enklere. Det vil gjøre det enklere og mer forutsigbart for alle; for administrasjon, for utbyggere og for politikere. Når vi vet hvor vi ikke skal bygge, vil rammene bli tydeligere og enkle å forholde seg til, og vi vil slippe å bruke masse tid, resursser og penger på saker som uansett vil ende med konflikt og med innsigelse fra fylkesmannen.

De fleste partiene er enige om at det grønne skiftet er nødvendig og viktig. Utbygging på Frogner er i tråd med areal og transportplan og positivt i forhold til at vi skal fortette ved kollektivknutepunkter. Likevel, det er noe vi ikke må glemme på veien: Hele poenget med det grønne skiftet er å bevare balansen i naturen, og ivareta naturens egenverdi. Om man underveis i det såkalte grønne skiftet raserer matjorda og den rødlista naturen vår, så er det grønne skiftet mislykket. Man kan ikke rasere enda mer natur med det argumentet om at dette er natur, eller klimavennlig, fortetting. Det blir en gedigen selvmotsigelse. Vi kan ikke kaste alt på båten bare fordi det har en sentral beliggenhet. Noe må vernes, også i disse områdene.

Utalelsene som falt før jul forplikter! Det er gjennom stemmegivingen man viser hva man faktisk står for. Fine ord betyr ingenting dersom det ikke følges opp i praksis. Argumentene blir bare et dårlig forsøk på grønnvasking og det er, ærlig talt, ikke særlig imponerende!

Eline Stangeland, Sørum Miljøpartiet De Grønne